بازار آثار هنری افتتاح شد
زمان بازدید ۵ تا ۱۰ شهریور
از ساعت ۱۱ الی ۲۱