بازار آثار هنری، برای آغازی جدید آماده می شود...

به زودی ... نحوه برگزاری مرحله دوم بازار آثار هنری اطلاع رسانی خواهد شد